İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerde İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Belirleyicileri: Eskişehir Örneği

Nuray Tokgöz, Deniz Taşcı, Umut Koç, Yücel Türker, Akansel Yalçınkaya

Öz


İnsan kaynakları yönetimi (İKY) uygulamaları işletmelerin en önemli ve ikame edilmesi çok güç olan kaynaklarından olan çalışanlar ile işletme yönetimi arasındaki ilişkileri kapsayan akademik çalışma ve uygulama alanıdır. İnsan kaynakları uygulamaları bir işletmede insan kaynağının daha verimli ve daha etkili bir şekilde nasıl çalıştırılacağının anahtarıdır. Bu çalışmada, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerdeki İKY uygulamaları Eskişehir örneği üzerinden incelenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Eskişehir ilinde imalat sektöründe faaliyet gösteren 50 ile 250 arası çalışan sayısına sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler incelenmiştir. TOBB verilerine göre, 2017 yılında Eskişehir’de imalat sektöründe, 50 ila 250 kişi çalıştıran imalatçı işletme sayısı 146’dır. Bu işletmeler arasından maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle seçilen 19 işletmede örnek olay yöntemiyle araştırma gerçekleştirilmiştir. Yapılandırılmış ve yarı-yapılandırılmış sorulardan oluşan bir görüşme formuyla KOBİ’lerin varsa insan kaynakları yöneticileri/uzmanları ve tepe yöneticileri ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre işletmelerin büyüklüğü ve yaşının, müşterilerin gücünün ve resmi düzenlemelerin İKY uygulamalarının benimsenmesinde etkili olduğu bulunmuştur.


Anahtar Kelimeler


KOBİ’ler, insan kaynakları uygulamaları, koşul-bağımlılık kuramı, kaynak bağımlılığı kuramı, yeni kurumsal kuram

Tam Metin:

PDF


 

İndekslendiği Kaynaklar

 

Listeleyen Diğer Kaynaklar ve Servisler

 

Lisans

Creative Commons Lisansı
Doğuş Üniversitesi Dergisi'nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.
 

İletişim:

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Acıbadem Zeamet Sokak, No: 21
34722 - Kadıköy, İSTANBUL
E-posta: journal@dogus.edu.tr